Etoricoxib Pharmaceutical Reference Standards


Etoricoxib Stable Isotopes


ETORICOXIB STABLE ISOTOPES, STABLE ISOTOPES
Deschloro Etoricoxib-d3


CAT No. : CS-T-103897
Mol F. : C₁₈H₁₃D₃N₂O₂S
Mol W. : 327.42 g/mol
Cas No. : 1350206-14-2(unlabelled)
Stock : Enquire

ETORICOXIB STABLE ISOTOPES, STABLE ISOTOPES
Desmethyl Etoricoxib-d4


CAT No. : CS-T-100500
Mol F. : C17H9D4ClN2O2S
Mol W. : 348.84 g/mol
Cas No. : Not Available
Stock : Enquire

ETORICOXIB STABLE ISOTOPES, STABLE ISOTOPES
Etoricoxib 13C6


CAT No. : CS-EK-00135
Mol F. : Not Available
Mol W. : Not Available
Cas No. : 435299-94-8
Stock : Enquire

ETORICOXIB STABLE ISOTOPES, STABLE ISOTOPES
Etoricoxib 13CD3


CAT No. : CS-CX-00008
Mol F. : Not Available
Mol W. : Not Available
Cas No. : 202409-33-4 (Unlabeled)
Stock : Enquire

ETORICOXIB STABLE ISOTOPES, STABLE ISOTOPES
Etoricoxib D3


CAT No. : CS-O-15694
Mol F. : C₁₈H₁₂D₃ClN₂O₂S
Mol W. : 361.86 g/mol
Cas No. : 850896-71-8
Stock : IN-Stock

ETORICOXIB STABLE ISOTOPES, STABLE ISOTOPES
Etoricoxib D4


CAT No. : CS-O-03250
Mol F. : C₁₈H₁₁D₄ClN₂O₂S
Mol W. : 362.87 g/mol
Cas No. : 1131345-14-6
Stock : IN-Stock

ETORICOXIB STABLE ISOTOPES, STABLE ISOTOPES
Etoricoxib N-1-Oxide-d9


CAT No. : CS-T-100312
Mol F. : C18H6D9ClN2O3S
Mol W. : 383.9 g/mol
Cas No. : Not Available
Stock : Enquire

ETORICOXIB STABLE ISOTOPES, STABLE ISOTOPES
Etoricoxib-d6


CAT No. : CS-T-95394
Mol F. : Not Available
Mol W. : Not Available
Cas No. : Not Available
Stock : Enquire

ETORICOXIB STABLE ISOTOPES, STABLE ISOTOPES
Etoricoxib-d9


CAT No. : CS-T-100313
Mol F. : C18H6D9ClN2O2S
Mol W. : 367.9 g/mol
Cas No. : Not Available
Stock : Enquire

Etoricoxib API Standards


ETORICOXIB API STANDARDS, API STANDARDS
Etoricoxib


CAT No. : CS-O-10073
Mol F. : C18H15ClN2O2S
Mol W. : 358.84 g/mol
Cas No. : 202409-33-4
Stock : IN-Stock

Etoricoxib Impurities


ETORICOXIB IMPURITIES, IMPURITIES
5-Chloro-6′-methyl-3-[4-(methylthio)phenyl]-2,3′-bipyridine


CAT No. : CS-O-48995
Mol F. : C18H15ClN2S
Mol W. : 326.84 g/mol
Cas No. : 292067-97-1
Stock : Enquire

ETORICOXIB IMPURITIES, IMPURITIES
6’-Desmethyl-6’-methylhydroxy Etoricoxib N1’-Oxide


CAT No. : CS-T-89150
Mol F. : Not Available
Mol W. : Not Available
Cas No. : 570394-08-0
Stock : Enquire

ETORICOXIB IMPURITIES, IMPURITIES
6'-Desmethyl-6'-carboxy Etoricoxib


CAT No. : CS-T-54006
Mol F. : Not Available
Mol W. : Not Available
Cas No. : 349536-39-6
Stock : Enquire

ETORICOXIB IMPURITIES, IMPURITIES
6'-Desmethyl-6'-methylhydroxy Etoricoxib


CAT No. : CS-T-16267
Mol F. : C18H15ClN2O3S
Mol W. : 374.8 g/mol
Cas No. : 349536-41-0
Stock : Enquire

ETORICOXIB IMPURITIES, IMPURITIES
Deschloro Etoricoxib


CAT No. : CS-EO-00074
Mol F. : C₁₈H₁₆N₂O₂S
Mol W. : 324.40 g/mol
Cas No. : 1350206-14-2
Stock : IN-Stock

ETORICOXIB IMPURITIES, IMPURITIES
Etoricoxib CDPTH-Phosphate Impurity


CAT No. : CS-EO-01963
Mol F. : C13H22ClN2 : F6P
Mol W. : 241.8 : 145.0 g/mol
Cas No. : Not Available
Stock : Enquire

ETORICOXIB IMPURITIES, IMPURITIES
Etoricoxib Compound 6


CAT No. : CS-O-47173
Mol F. : C18H15ClN2O4S2
Mol W. : 422.91 g/mol
Cas No. : 646459-49-6
Stock : Enquire

ETORICOXIB IMPURITIES, IMPURITIES
Etoricoxib Compound 7


CAT No. : CS-O-47171
Mol F. : C25H22ClN3O3S
Mol W. : 479.98 g/mol
Cas No. : 646459-40-7
Stock : Enquire

ETORICOXIB IMPURITIES, IMPURITIES
Etoricoxib Dimer Impurity


CAT No. : CS-O-33284
Mol F. : C₃₁H₂₇N₃O₄S₂
Mol W. : 569.69 g/mol
Cas No. : Not Available
Stock : IN-Stock

ETORICOXIB IMPURITIES, IMPURITIES
Etoricoxib impurity 10


CAT No. : CS-DG-00015
Mol F. : C18H15ClN2OS
Mol W. : 342.8 g/mol
Cas No. : 316149-01-6
Stock : Enquire

ETORICOXIB IMPURITIES, IMPURITIES
Etoricoxib impurity 15


CAT No. : CS-DG-00014
Mol F. : Not Available
Mol W. : Not Available
Cas No. : 73312-69-3
Stock : Enquire

ETORICOXIB IMPURITIES, IMPURITIES
Etoricoxib Impurity 18


CAT No. : CS-EO-02118
Mol F. : C15H15NO4S
Mol W. : 305.35 g/mol
Cas No. : 1027162-35-1
Stock : Enquire

ETORICOXIB IMPURITIES, IMPURITIES
Etoricoxib Impurity 21


CAT No. : CS-EO-01149
Mol F. : C₁₈H₁₅ClN₂O₃S
Mol W. : 374.84 g/mol
Cas No. : 325855-71-8
Stock : IN-Stock

ETORICOXIB IMPURITIES, IMPURITIES
Etoricoxib Impurity 27


CAT No. : CS-P-02438
Mol F. : Not Available
Mol W. : Not Available
Cas No. : 1352804-27-3
Stock : Enquire

ETORICOXIB IMPURITIES, IMPURITIES
Etoricoxib Impurity 29


CAT No. : CS-EO-02119
Mol F. : C14H13NO3S
Mol W. : 275.32 g/mol
Cas No. : 40061-50-5
Stock : Enquire

ETORICOXIB IMPURITIES, IMPURITIES
Etoricoxib impurity 5


CAT No. : CS-DG-00018
Mol F. : Not Available
Mol W. : Not Available
Cas No. : 1421227-96-4
Stock : Enquire

ETORICOXIB IMPURITIES, IMPURITIES
Etoricoxib impurity 7


CAT No. : CS-DG-00017
Mol F. : C20H21N3O2S
Mol W. : 367.5 g/mol
Cas No. : 646459-39-4
Stock : Enquire

ETORICOXIB IMPURITIES, IMPURITIES
Etoricoxib impurity 8


CAT No. : CS-DG-00016
Mol F. : Not Available
Mol W. : Not Available
Cas No. : 1421227-97-5
Stock : Enquire

ETORICOXIB IMPURITIES, IMPURITIES
Etoricoxib impurity J


CAT No. : CS-O-47174
Mol F. : C19H17ClN2O2S
Mol W. : 372.87 g/mol
Cas No. : 646459-45-2
Stock : Enquire

ETORICOXIB IMPURITIES, IMPURITIES
Etoricoxib impurity L


CAT No. : CS-O-15452
Mol F. : Not Available
Mol W. : Not Available
Cas No. : 646459-41-8
Stock : Enquire

ETORICOXIB IMPURITIES, IMPURITIES
Etoricoxib impurity1


CAT No. : CS-O-34283
Mol F. : C₁₈H₁₅ClN₂O₄S
Mol W. : 390.84 g/mol
Cas No. : Not Available
Stock : IN-Stock

ETORICOXIB IMPURITIES, IMPURITIES
Etoricoxib N-Oxide


CAT No. : CS-T-23340
Mol F. : C₁₈H₁₅ClN₂O₃S
Mol W. : 374.84 g/mol
Cas No. : 325855-74-1
Stock : IN-Stock

ETORICOXIB IMPURITIES, IMPURITIES
Etoricoxib Related Compound B


CAT No. : CS-O-31478
Mol F. : C₉H₁₀O₄S
Mol W. : 214.24 g/mol
Cas No. : 90536-66-6
Stock : IN-Stock

ETORICOXIB IMPURITIES, IMPURITIES
Etoricoxib Related Compound C


CAT No. : CS-O-06337
Mol F. : C₇H₁₄ClF₆N₂P
Mol W. : 306.62 g/mol
Cas No. : 249561-98-6
Stock : IN-Stock

ETORICOXIB IMPURITIES, IMPURITIES
Etoricoxib Related Compound D


CAT No. : CS-T-31911
Mol F. : C₁₅H₁₅NO₃S
Mol W. : 289.35 g/mol
Cas No. : 221615-75-4
Stock : IN-Stock

ETORICOXIB IMPURITIES, IMPURITIES
Etoricoxib Related Compound E


CAT No. : CS-O-31479
Mol F. : C₈H₉NO₂
Mol W. : 151.16 g/mol
Cas No. : 5470-70-2
Stock : IN-Stock

ETORICOXIB IMPURITIES, IMPURITIES
α-[[[4-(5-Chloro-6′-methyl[2,3′-bipyridin]-3-yl)phenyl]sulfonyl]methyl]-4-(methylsulfonyl)benzenemethanol


CAT No. : CS-O-47166
Mol F. : C26H23ClN2O5S2
Mol W. : 543.06 g/mol
Cas No. : 646459-43-0
Stock : Enquire

Etoricoxib Intermediates


ETORICOXIB INTERMEDIATES, INTERMEDIATES
Etoricoxib furan ring impurity


CAT No. : CS-T-34420
Mol F. : C17H15NO3S
Mol W. : 313.4 g/mol
Cas No. : 307531-96-0
Stock : Enquire

Etoricoxib Glucuronides


ETORICOXIB GLUCURONIDES, GLUCURONIDES
6’-Desmethyl-6’-methylhydroxy Etoricoxib-ß-glucuronide


CAT No. : CS-T-88907
Mol F. : Not Available
Mol W. : Not Available
Cas No. : 349536-40-9
Stock : Enquire